Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården. Nej, jag är inte vårdpersonal

Informationen på denna sida är ämnad för vårdpersonal

Alla Material för personal Material för patienter

Likvärdig effekt men mindre stickbiverkningar

2015 godkändes ytterligare en styrka och dosering, COPAXONE® 40 mg/ml, som injiceras subkutant, tre gånger i veckan, med 48 timmars mellanrum.

Effekt i linje med COPAXONE® 20 mg
Evidens som supporterar effekten av COPAXONE® 40 mg/ml injektion administrerad subkutant tre gånger per vecka för att minska antalet skov kommer från en 12 månader lång placebokontrollerad prövning (GALA-studien). Jämfört med placebo hade patienter behandlade med COPAXONE® 40 mg/ml tre gånger per vecka betydande och statistiskt signifikanta minskningar av primära och sekundära effektmått vilket är i enlighet med behandlingseffekten av COPAXONE® 20 mg/ml administrerat dagligen1,3. En direkt jämförelse av effekten och säkerheten mellan Copaxone 20 mg/ml (administrerat dagligen) respektive 40 mg/ml (administrerat tre gånger per vecka) i samma studie har inte utförts.

Halvering av stickbiverkningar
Den pivotala studien (GALA) med COPAXONE® 40 mg/ml, 3 gånger i veckan, visade att antal reaktioner på injektionsstället minskade med hälften jämfört med vad som tidigare rapporterats för COPAXONE® 20 mg/ml för daglig injektion1,3.

I GLACIER-studien randomiserades patienter på COPAXONE® 20 mg/ml med daglig injektion till fortsatt daglig COPAXONE® 20 mg/ml- behandling eller till COPAXONE® 40 mg/ml, 3 gånger i veckan. För patienter med doseringsregimen 40 mg/ml tre gånger i veckan, rapporterades 50 % färre injektionsrelaterade biverkningar 2.

Förbättring ur ett miljöperspektiv
Såväl ur ett miljöperspektiv som förvaringsmässigt är alternativet med tre gånger i veckan dosering en fördel. Doseringsalternativet innebär 60 % färre sprutor att kassera efter injektion och de mindre förpackningarna (12 förfyllda sprutor i förhållande till 28 förfyllda sprutor) tar mindre plats vid förvaringen av läkemedlet.

Vill du beställa publicerade data från GALA-studien i pdf-format?
Skicka då ett mail till: fredrik.blomstrand@teva.se

Referenser

  1. GALA: Khan O. et al. Ann. Neurol. 2013: 73(6): 705-713
  2. GLACIER: Wolinsky J. et al. Mult. Scl. Rel. Dis. 2015: 4: 370–376
  3. SPC Copaxone 40 mg/ml