Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården. Nej, jag är inte vårdpersonal

Informationen på denna sida är ämnad för vårdpersonal

Alla Material för personal Material för patienter

Läkemedel i samband med graviditet och amning

Läkare och patienter ställs ofta inför problemet att bedöma risken för fosterskador eller missbildningar framkallade av läkemedel som används i anslutning till eller under graviditet samt påverkan på barnet av läkemedel, som modern tar i anslutning till eller under amningsperioden.

Gruppering av läkemedel för bruk före och under graviditet

För att underlätta bedömningen vid förskrivning av läkemedel till fertila och gravida kvinnor innehåller flertalet läkemedels­texter i Fass sedan 1978 ett speciellt avsnitt som behandlar graviditet och amning. Under rubriken Graviditet har läkemedlen placerats i någon av följande kategorier: A, B:1, B:2, B:3, C eller D. Inplacering i A, B, C och D är baserad på information som är bedömd att vara relevant vid klinisk användning på människa i rekommenderade terapeutiska doser. Kategorin B utgörs av läkemedel där det föreligger liten erfarenhet av behandling av gravida kvinnor och resultat från reproduktions­toxikologiska studier på djur avgör inplacering i B:1, B:2 eller B:3. Siffrorna baseras på värdering av resultaten i de djur­experimentella studierna. För kategori B:3 preciserades tidigare skadliga effekter som iakttagits i djurexperimentella studier i graviditetstexten. Numera återfinns denna information vanligtvis under avsnittet Prekliniska uppgifter.

COPAXONE® (glatirameracetat) vid graviditet

Kategori  B:1. Djurstudier har inte påvisat reproduktionstoxicitet.

Aktuella data från gravida kvinnor indikerar inte några missbildningar eller fostertoxicitet/neonatal toxicitet vid behandling med Copaxone 20 mg/ml. Data från behandling med Copaxone 40 mg/ml överensstämmer med data för styrkan 20 mg/ml. Inga relevanta epidemiologiska data finns idag tillgängliga. Som en försiktighetsåtgärd bör användning av Copaxone under graviditet undvikas såvida inte nyttan för modern överväger risken för fostret.

Kategori B:1
Reproduktionstoxikologiska studier på djur har ej givit hållpunkter för ökad uppkomst av fosterskador eller andra skadliga effekter på reproduktionsprocessen.

Länk till COPAXONE® 40 mg/ml på FASS.se (vårdpersonal)
Länk till produktresumé COPAXONE® 40 mg/ml

Länk till COPAXONE® 20 mg/ml på FASS.se (vårdpersonal)
Länk till produktresumé COPAXONE® 20 mg/ml


Källa: FASS.se, Fakta för förskrivare, Läkemedel i samband med graviditet och amning
länk till FASS.se