Våra läkemedel inom transplantation

Ciklosporin

IVAX används för att dämpa kroppens immunreaktioner genom att blockera utvecklingen av vissa celler som normalt skulle angripa den transplanterade vävnaden.  Ciklosporin IVAX  ges till patienter som har fått ett organ transplanterat eller genomgått benmärgs eller stamcellstransplantation.

Ciqorin (ciklosporin)

används för att dämpa kroppens immunreaktioner genom att blockera utvecklingen av vissa celler som normalt skulle angripa den transplanterade vävnaden. För patienter med autoimmun sjukdom, vilket innebär att kroppens immunförsvar angriper patientens egna celler, stoppar Ciqorin denna immunreaktion. Sådana sjukdomar kan vara ögonproblem som hotar synen (endogen uveit, även Behçets uveit), svåra fall av vissa hudsjukdomar (atopisk dermatit dvs. eksem och psoriasis), svår ledgångsreumatism och en njursjukdom som kallas nefrotiskt syndrom.

Myfenax (mykofenolatmofetil)

tabletter används för att hindra kroppen från att avstöta transplanterad njure, hjärta eller lever. Myfenax används tillsammans med andra läkemedel med liknande funktion (t.ex. ciklosporin och steroider).

Mykofenolatmofetil Actavis tabletter

används för att hindra kroppen från att avstöta transplanterad njure, hjärta eller lever. Mykofenolatmofetil Actavis  används tillsammans med andra läkemedel med liknande funktion (t.ex. ciklosporin och steroider).

Tacforius (takrolimus)

Icke-utbytbarhet Profylax mot transplantatavstötning hos vuxna njur- och levertransplantationspatienter. Behandling av transplantatavstötning som är resistent mot behandling med andra immunsuppressiva läkemedel hos vuxna patienter.Takrolimus är klassat som en icke-utbytbar substans, vilket innebär att det inte byts ut automatiskt på apoteken, även om en billigare, generisk version finns. Du som förskrivare måste därför göra ett aktivt val och skriva Tacforius på receptet när du vill göra ett byte från Advagraf.

Tacni (takrolimus)

används för att kontrollera kroppens immunförsvar för att den ska acceptera det transplanterade organet. Tacni används ofta i kombination med andra läkemedel som också trycker ner immunförsvaret.Du kan också ges Tacni mot en pågående avstötningsreaktion hos din transplanterade lever, njure, ditt hjärta eller annat organ, eller om annan tidigare behandling som du fått inte kunnat kontrollera immunförsvaret efter din transplantation.

Ciklosporin IVAX (ciklosporin) Rx, F. Immunsuppressiva medel, kalcineurinhämmare. L04AD01. Mjuk kapsel 25 mg, 50 mg, 100 mg. Ciqorin är inducerat för: Preven­tion av transplantatavstötning efter organtransplantation. Behandling av cellmedierad transplantationsavstötning hos patienter som tidigare fått annan immunsup­pressiv behandling. Prevention av transplantatavstötning efter allogen benmärgs- och stamcellstransplantation. Profylax eller behandling av graft-versus-host di­sease (GVHD). För andra indikationer än vid transplantation se www.fass.se. Varningar och försiktighet: Ciklosporin ska endast förskrivas av läkare med erfarenhet av immunsuppressiv behandling och som kan tillhandahålla adekvat uppföljning. Se fass.se för fullständig förskrivarinformation samt pris. Datum för översyn av produktresumé: 01/2023. Ciqorin tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 25110 Helsingborg, www.teva.se 

Ciqorin (ciklosporin) Rx, F. Immunsuppressiva medel, kalcineurinhämmare. L04AD01. Mjuk kapsel 10 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg. Ciqorin är inducerat för: Prevention av transplantatavstötning efter organtransplantation. Behandling av cellmedierad transplantationsavstötning hos patienter som tidigare fått annan immunsuppressiv behandling. Prevention av transplantatavstötning efter allogen benmärgs- och stamcellstransplantation. Profylax eller behandling av graft-versus-host disease (GVHD). För andra indikationer än vid transplantation se www.fass.se. Varningar och försiktighet: Ciklosporin ska endast förskrivas av läkare med erfarenhet av immunsuppressiv behandling och som kan tillhandahålla adekvat uppföljning. Se fass.se för fullständig förskrivarinformation samt pris. Datum för översyn av produktresumé: 02/2023. Ciqorin tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 25110 Helsingborg, www.teva.se.

Myfenax (mykofenolsyra), Rx, Ff. Immunsuppresiva läkemedel, L04AA06, kapslar 250 mg, filmdragerade tabletter 500 mg. Myfenax är indicerat för Profylax mot akut transplantatavstötning efter njur-, hjärt- eller levertransplantation i kombination med ciklosporin och kortikosteroider. Myfenax ska inte ges till fertila kvinnor som inte använder högeffektiva preventivmedel. Myfenax-behandling ska inte påbörjas hos fertila kvinnor utan att resultatet från ett graviditetstest uppvisats för att utesluta oavsiktlig användning under graviditet .Myfenax ska inte användas vid graviditet förutom om det inte finns någon lämplig alternativ behandling för att förebygga transplantatavstötning. Myfenax ska inte ges till kvinnor som ammar. Myfenax ska endast förskrivas av läkare med erfarenhet av immunsuppressiv behandling och som kan tillhandahålla adekvat uppföljning. Se fass.se för fullständig förskrivarinformation samt pris. Datum för översyn av produktresumé: 09/2023. Myfenax tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 25110 Helsingborg, www.teva.se

Mykofenolatmofetil Actavis (mykofenolsyra), Rx, F, Immunsuppresiva läkemedel, L04AA06, kapslar 250 mg, filmdragerade tabletter 500 mg. Mykofenolatmofetil Actavis är indicerat för Profylax mot akut transplantatavstötning efter njur-, hjärt- eller levertransplantation i kombination med ciklosporin och kortikosteroider. Mykofenolatmofetil Actavis ska inte ges till fertila kvinnor som inte använder högeffektiva preventivmedel. Mykofenolatmofetil Actavis-behandling ska inte påbörjas hos fertila kvinnor utan att resultatet från ett graviditetstest uppvisats för att utesluta oavsiktlig användning under graviditet . Mykofenolatmofetil Actavis ska inte användas vid graviditet förutom om det inte finns någon lämplig alternativ behandling för att förebygga transplantatavstötning. Mykofenolatmofetil Actavis ska inte ges till kvinnor som ammar. Mykofenolatmofetil Actavis ska endast förskrivas av läkare med erfarenhet av immunsuppressiv behandling och som kan tillhandahålla adekvat uppföljning. Se fass.se för fullständig förskrivarinformation samt pris. Datum för översyn av produktresumé: 09/2023. Mykofenolatmofetil Actavis tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 25110 Helsingborg, www.teva.se

Tacforius (takrolimus), Rx, F, L04AD02, hårda depotkapslar 0,5 mg, 1 mg, 3 mg, 5 mg. Indikation: Profylax mot transplantatavstötning hos vuxna njur- och levertransplantationspatienter. Behandling av trans­plantatavstötning som är resistent mot behandling med andra immuns­uppressiva läkemedel. Varningar och försiktighet: Endast läkare med er­farenhet av immunsuppressiv terapi och vård av organtransplanterade patienter skall förskriva detta läkemedel och initiera ändringar i den im­munsuppressiva behandlingen. Patienter bör bibehålla behandling med samma takrolimusberedningsform och den därtill hörande doseringsre­gimen. Byte av beredningsform och ändringar i doseringsregimen bör bara ske under noggrann övervakning av transplantationsspecialist (se avsnitt 4.2 och 4.8).Takrolimus kan resultera i nedsatt njurfunktion hos patienter som genomgått transplantation. Patienter med nedsatt njurfunktion ska övervakas noggrant eftersom takrolimusdosen kan behöva minskas. Samtidig användning av takrolimus med läkemedel som har kända nefrotoxiska effekter ska undvikas. Graviditet/amning: Takrolimusbehandling kan över­vägas för gravida kvinnor när det inte finns något säkrare alternativ och när de förväntade fördelarna överväger den potentiella risken för fost­ret. Eftersom skadliga effekter på det nyfödda barnet inte kan uteslutas bör kvinnor inte amma medan de får Tacforius. Se fass.se för fullständig förskrivarinformation samt pris. Datum för översyn av produktresumé: 2023-01-10. Tacforius tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 25110 Helsingborg, www.teva

Tacni (takrolimus), Rx, F, L04AD02, hårda kapslar 0,5 mg, 1 mg, 5 mg. Tacni är indicerat för Profylax mot transplantatavstötning hos lever-, njur- och hjärttransplantationspatienter. Behandling av transplantatavstötning som är resistent mot behandling med andra immunsuppressiva läkemedel. Regelbundna kontroller skall göras av följande variabler under den tidiga post-operativa perioden: blodtryck, EKG, neurologisk status och synstatus, fasteblodsockernivåer, elektrolyter (speciellt kalium), lever- och njurfunktionstester, hematologiska parametrar, koagulationsvärden samt plasmaproteinbestämningar. Vid kliniskt relevanta avvikelser skall justering av den immunsuppressiva terapin övervägas.Tacni ska endast förskrivas av läkare med erfarenhet av immunsuppressiv behandling och som kan tillhandahålla adekvat uppföljning. Se fass.se för fullständig förskrivarinformation samt pris. Datum för översyn av produktresumé: 05/2024.  Tacni tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 25110 Helsingborg, www.teva.

Senast uppdaterad 16 september 2021

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se