Ditt val kan spara miljoner.

Vid förskrivning av Tacforius istället för Advagraf (takrolimus) finns en besparingspotential på över 27 miljoner kronor årligen.1,2

Kom ihåg, du gör valet. Advagraf är inte automatiskt utbytbart på apotek, för att nå önskad kostnadsbesparing krävs ett aktivt val av dig som förskrivare.

Priset för Tacforius är nu2

  • 62 % lägre än Advagraf (takrolimus)
  • 22 % lägre än Dailiport (takrolimus) på motsvarande styrkor

Ett litet val för dig – En stor besparingspotential för vården och samhället

 Tacforius

Referenser: 1. Besparingspotential på 27 miljoner kronor vid byte från Advagraf baserat på Reveal försäljningsdata MQT (2202 till2204) extrapolerat till 12 månader och dagens AUP (juni) tlv.se 2.TLV.se AUP 2206

Tacforius (takrolimus), Rx, F, L04AD02, hårda depotkapslar 0,5 mg, 1 mg, 3 mg, 5 mg. Indikation: Profylax mot transplantatavstötning hos vuxna njur- och levertransplantationspatienter. Behandling av trans­plantatavstötning som är resistent mot behandling med andra immuns­uppressiva läkemedel. Varningar och försiktighet: Endast läkare med er­farenhet av immunsuppressiv terapi och vård av organtransplanterade patienter skall förskriva detta läkemedel och initiera ändringar i den im­munsuppressiva behandlingen. Patienter bör bibehålla behandling med samma takrolimusberedningsform och den därtill hörande doseringsre­gimen. Byte av beredningsform och ändringar i doseringsregimen bör bara ske under noggrann övervakning av transplantationsspecialist (se avsnitt 4.2 och 4.8).Takrolimus kan resultera i nedsatt njurfunktion hos patienter som genomgått transplantation. Patienter med nedsatt njurfunktion ska övervakas noggrant eftersom takrolimusdosen kan behöva minskas. Samtidig användning av takrolimus med läkemedel som har kända nefrotoxiska effekter ska undvikas. Graviditet/amning: Takrolimusbehandling kan över­vägas för gravida kvinnor när det inte finns något säkrare alternativ och när de förväntade fördelarna överväger den potentiella risken för fost­ret. Eftersom skadliga effekter på det nyfödda barnet inte kan uteslutas bör kvinnor inte amma medan de får Tacforius. Se fass.se för fullständig förskrivarinformation samt pris. Datum för översyn av produktresumé: 2023-01-10. Tacforius tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 25110 Helsingborg, www.teva

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se