Enoxy Depot (oxikodon)

Enoxy Depot (oxikodon)

En tablett
En gång om dagen =
Enoxy Depot (oxikodon)
Inom kort lanserar vi Enoxy Depot, ett depotläkemedel för behandling av svår smärta. En tablett – en gång om dagen. Enkelt, eller hur?

Lämna dina kontaktuppgifter, så återkommer vi med mer information så snart Enoxy Depot finns tillgängligt för förskrivning.
BeroendeframkallandeBeroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Ja tack, jag vill gärna ha mer information om Enoxy Depot (oxikodon)

Jag bekräftar härmed att jag läst och förstått Teva Sweden AB ["Teva"] Privacy Policy och samtycker till att Teva får behandla mina personuppgifter för att kommunicera med mig angående produkter, tjänster och övriga erbjudanden.  Jag är införstådd med att jag kan återkalla mitt samtycke närsomhelst.

Enoxy Depot (oxikodon) Rx EF. Depottabletter 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg. ATC-kod: N02AA05. Naturliga opiumalkaloider.

BeroendeframkallandeBeroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel Indikation: Svår smärta som endast kan behandlas adekvat med opioidanalgetika. Enoxy Depot är avsett för vuxna och ungdomar i åldern 12 år och äldre. Varningar och försiktighet: Den huvudsakliga risken med överdrivet opioidintag är andningsdepression. Oxikodon ska inte användas längre än nödvändigt. Oxikodon har en primär beroendepotential och missbruksprofilen är densamma som för andra starka opioidagonister. Oxikodon kan komma att missbrukas av personer med latent eller uppenbart beroende. Detta läkemedel ska undvikas under graviditet och amning. Samtidig användning av opioider med sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel ökar risken för sedering, andningsdepression, koma och död på grund av den additiva CNS depressiva effekten. Dosering och duration av samtidig användning ska begränsas. För fullständig förskrivarinformation se fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2021-08-31. Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg, 042-121100, info@teva.se.

Senast uppdaterad 12 oktober 2021

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se