Beställ material psykiatri

Metyfenidat Teva patientbroschyr
Metylfenidat Teva - Produktinformation
Ladda ner

Metyfenidat Teva patientinformation byte
Metyfenidat Teva - Patientinformation byte
Ladda ner

Metylfenidat Teva sortimentsguide
Metylfenidat Teva - Sortimentsguide
Ladda ner

Lamotrigin Actavis – Patientinformationsbroschyr
Lamotrigin Actavis – Patientinformationsbroschyr
Ladda ner

Lamotrigin Actavis – Patientdagbok
Lamotrigin Actavis – Patientdagbok
Ladda ner

Antabus behandlingsmanual
Antabus behandlingsmanual
Ladda ner

Antabus patientbroschyr
Antabus patientbroschyr
Ladda ner

Antabus skattningsverktyg
Antabus skattningsverktyg
Ladda nerJag samtycker till att TEVA lagrar ovanstående uppgifter. Läs mer om vår privacy policy.

Metylfenidat Teva, Rx, F, ATC-kod N06BA04, ©
BeroendeframkallandeBeroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel. Särskild receptblankett krävs 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg kapsel med modifierad frisättning, hård.
Indikation: Metylfenidat Teva är indicerat som en del i det totala behandlingsprogrammet för ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos barn från 6 år, när endast stödjande åtgärder visat sig vara otillräckliga. Behandling måste initieras och ske under överseende av en läkare som är specialiserad på behandling av ADHD så som en specialist på beteendestörningar hos barn, en specialist inom barn- och ungdomspsykiatri eller en psykiatriker. Diagnos ska ställas enligt kriterierna i DSM eller riktlinjerna i ICD och ska grundas på fullständig anamnes och utvärdering av patienten. Diagnos kan inte ställas enbart på närvaro av ett eller flera symtom. För fullständig indikationstext se SPCn. Varningar och försiktighet: Före förskrivning är det nödvändigt att genomföra en bedömning av patientens utgångsvärde beträffande kardiovaskulär status inklusive blodtryck och hjärtfrekvens. En omfattande anamnes ska dokumentera samtidig medicinering, nuvarande och tidigare medicinska och psykiska sjukdomar eller symtom, sjukdomshistoria inom familjen av plötslig kardiell eller oförklarad död och noggrann journalföring av längd och vikt på tillväxtdiagram före behandling Behandling med metylfenidat är inte indicerat för alla barn med ADHD och beslutet att använda läkemedlet måste grundas på en mycket noggrann bedömning av svårighetsgrad och kronicitet av barnets symtom i förhållande till barnets ålder. Läkare som väljer att använda metylfenidat under längre perioder (mer än 12 månader) till barn och ungdomar med ADHD ska regelbundet omvärdera den långsiktiga nyttan av läkemedlet för varje enskild patient med perioder utan behandling för att bedöma hur patienten fungerar utan läkemedel. Noggrann övervakning krävs när metylfenidat sätts ut eftersom detta kan demaskera depression eller kronisk överaktivitet. Vissa patienter kan kräva långvarig uppföljning.
Metylfenidat Teva tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg, www.teva.se.
För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se. Datum för översyn av produktresumé 2021-10-20.

Lamotrigin Actavis: Rx F. Tablett, 25 mg, 50 mg, 100 mg och 200 mg och dispergerbar tablett, 5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg och 200 mg. Indikation: Epilepsi: Vuxna och ungdomar från 13 år: Tilläggsbehandling eller monoterapi av partiella och generaliserade anfall inklusive tonisk-kloniska anfall. Anfall i samband med Lennox-Gastaut syndrom. Barn och ungdomar från 2–12 år: Tilläggsbehandling av partiella och generaliserade anfall inklusive toniskkloniska anfall och anfall i samband med Lennox-Gastaut syndrom. Monoterapi av typiska absenser. Bipolär sjukdom: Vuxna från 18 år: Prevention av depressiva episoder hos patient med bipolär sjukdom, typ I, vilka upplever övervägande depressiva episoder. Lamotrigin är inte indicerat för akut behandling av maniska och depressiva tillstånd. Varningar och försiktighet: Suicidtankar och självmordsbeteende har rapporterats hos patienter som behandlas med antiepileptika för flera indikationer. Hemofagocyterande lymfohistiocytos, HLH: Patienter ska informeras om symptom som förknippas med HLH och ska uppmanas att omedelbart kontakta läkare om de får sådana symptom under behandling med lamotrigin. Utvärdera omedelbart patienter som utvecklar dessa tecken och symptom och överväg HLH-diagnos. Lamotrigin ska sättas ut omedelbart om inte en alternativ etiologi kan fastställas. EKG av Brugadatyp: Användning av lamotrigin måste noga övervägas för patienter med Brugadas syndrom. Var uppmärksam på hudreaktioner som kan vara tecken på allvarlig överkänslighetsreaktion. ATC: N03AX09. Datum för översyn av produktresumé: 2021-04-13. För mer information och aktuellt pris se www.fass.se

Antabus, Disulfiram, brustablett 200mg och 400 mg. Rx F. ATC-kod N07BB01. Antabus är indicerat vid alkoholberoende. Försiktighet bör iakttas vid nedsatt leverfunktion. Antabus får aldrig ges utan patientens vetskap. Symtom på disulfiram/alkohol-reaktion kan uppträda redan efter intag av mycket små mängder alkohol. Stora mängder alkohol kan resultera i ytterst kritiska tillstånd. Kontraindicerat vid Inkompenserade hjärtsjukdomar. Manifesta psykoser. Allvarlig organisk hjärnskada (då dessa tillstånd kan försämras). Tidigare leverpåverkan vid behandling med Antabus. Graviditet och amning: Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. Djurexperimentella data är ofullständiga. Under graviditet skall därför Antabus endast ges på strikt indikation och sedan moderns behov vägts mot riskerna för fostret. Disulfiram passerar över i modersmjölk i sådana mängder att risk för påverkan på barnet föreligger även med terapeutiska doser. Informationen är baserad på produktresumé daterad 2020-12-15. För ytterligare information och aktuellt pris se www.fass.se

Senast uppdaterad 27 maj 2020

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se