Teriparatide Teva

Teriparatide Teva 
(teriparatid)

Teriparatide Teva ett generika, med samma indikation som originalet Forsteo® (teriparatid) men ett 35 % lägre pris.1 Det ger dig som behandlare möjligheten att behandla fler patienter till samma kostnad med samma effekt och behandlingsresultat.
Patientinformation och information om byte av läkemedel finns att beställa här.

Indikationer

Behandling av osteoporos hos postmenopausala kvinnor och hos män med ökad risk för frakturer.

Icke-utbytbarhet

Teriparatid är klassat som en icke-utbytbar substans, vilket innebär att det inte byts ut automatiskt på apoteken, även om en billigare, generisk version finns. Du som förskrivare måste därför göra ett aktivt val och skriva Teriparatid Teva på receptet när du vill göra ett byte från Forsteo®.

Förpackning

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 20 mikrogram/80 mikroliter (förfylld injektionspenna med färglös, klar lösning), 1 styck förfylld injektionspenna.

Referens:

  1. TLV, www.tlv.se/beslut 2020-08

Teriparatide Teva. Rx (F). ATC-kod H05AA02. Lösning, i förfylld injektionspenna, 20 mikrogram/80 mikroliter injektionsvätska. Indikation: Teriparatide Teva är avsett för vuxna. Behandling av osteoporos hos postmenopausala kvinnor och hos män med ökad risk för frakturer. Incidensen vertebrala och icke-vertebrala frakturer reduceras signifikant hos postmenopausala kvinnor men detta har ej visats för höftfrakturer. Behandling av osteoporos i samband med kronisk systemisk glukokortikoidbehandling hos kvinnor och män med ökad risk för frakturer. Varningar och begränsningar: Teriparatide är kontraindicerat vid: Hyperkalcemi. Allvarligt nedsatt njurfunktion. Andra metaboliska bensjukdomar (inklusive hyperparatyreoidism och Pagets bensjukdom) än primär osteoporos eller glukokortikoidinducerad osteoporos. Oförklarad stegring av alkalisk fosfatas. Tidigare strålbehandling av skelettet (utvärtes eller genom implantat). Patienter med skelettumörer eller skelettmetastaser ska ej behandlas med teriparatid. Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”. Graviditet/amning: Teriparatide Teva är kontraindicerat för behandling under graviditet och amning. Subventioneras endast för som mest 18 månaders behandling och enbart vid behandling av begränsade grupper av patienter. Grupperna begränsas på följande sätt: 1) Som förstahandsbehandling endast för: a) patienter som har T-score mindre än -3 och har haft minst två kliniska kotfrakturer samt efter utredning bedöms ha en mycket hög risk för ny kotfraktur. b) patienter med T-score mindre än -2,5 och har haft minst en klinisk kotfraktur och som kommer att behandlas med glukokortikoider i minst 6 månader med en dos motsvarande minst 5 mg prednisolon per dygn. 2) Som andra- eller tredjehandsbehandling vid T-score mindre än -2,5 och då: a) patienten haft minst en klinisk kotfraktur och det dokumenterats att patienten på grund av biverkningar eller kontraindikationer inte tolererar annan benskörhetsbehandling, eller b) patienten under pågående behandling med annat benskörhetsläkemedel drabbats av minst två kliniska kotfrakturer. Informationen är baserad på senast uppdaterad produktresumé 2022-08. För ytterligare information och aktuellt pris se www.Fass.se. Teriparatide
Teva tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 25110 Helsingborg, www.teva.se

Senast uppdaterad 23 september 2020

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se