Beställ material onkologi

Doskort Eporatio
Doskort Eporatio
Patientbroschyr Eporatio
Patientbroschyr Eporatio


Jag samtycker till att TEVA lagrar ovanstående uppgifter. Läs mer om vår privacy policy.

Eporatio® (epoetin theta, rekombinant humant erytropoietin), Rx, F, B03XA01 förfyllda sprutor 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000, 20 000 och 30 000 IE. ATC-kod: B03XA01. Särskild receptblankett krävs. Indikationer: Behandling av symtomatisk anemi associerad med kronisk njursvikt hos vuxna patienter och behandling av symtomatisk anemi hos vuxna cancerpatienter med icke myeloida maligniteter som behandlas med kemoterapi. Kontraindikationer: Okontrollerad hypertoni. Varningar och försiktighet: För att säkerställa effektiv erytropoes ska järnstatus utvärderas för alla patienter före och under behandling. Allvarliga hudbiverkningar såsom Steven-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys, vilka kan vara livshotande eller dödliga, har rapporterats i samband med epoetinbehandling. De allvarligare fallen har observerats vid behandling med långverkande epoetiner. Graviditet: Som en försiktighets­åtgärd bör man undvika användning av Eporatio under graviditet. Amning: Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med Eporatio efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan. Se www.fass.se för fullständig förskrivningsinformation inkl. pris. Datum för översyn av produktresumé 09/2023. Eporatio tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg, www.teva.se

Senast uppdaterad 24 april 2019

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se