Beställ material onkologi

Doskort Eporatio
Doskort Eporatio
Patientbroschyr Eporatio
Patientbroschyr Eporatio


Jag samtycker till att TEVA lagrar ovanstående uppgifter. Läs mer om vår privacy policy.

Eporatio® (epoetin theta, rekombinant humant erytropoietin), förfyllda sprutor 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000, 20 000 och 30 000 IE. B03XA01. Rx. F. Särskild receptblankett krävs. Indikationer: Behandling av symtomatisk anemi associerad med kronisk njursvikt hos vuxna patienter och behandling av symtomatisk anemi hos vuxna cancerpatienter med icke myeloida maligniteter som behandlas med kemoterapi. Varningar och försiktighet: För att säkerställa effektiv erytropoes ska järnstatus utvärderas för alla patienter före och under behandling. Datum för översyn av produktresumé 01/2022. Eporatio tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg, www.teva.se. Se www.fass.se för fullständig förskrivningsinformation inkl. pris.

Senast uppdaterad 24 april 2019

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se