Alkohol beroende

Onkologi

Inom onkologi gör vi skillnad för patienter med cancer då vi erbjuder ett brett utbud av behandlingar, så kallade Supportive Care-produkter inom onkologi, hematologi, smärta, njurmedicin och transplantation.

Våra behandlingar inom onkologi

Genombrottssmärta vid cancer

Ett område där Teva har två orginalprodukter: Effentora (fentanyl) och Actiq (fentanyl). De är båda så kallade Rapid Onset Opioids, men med lite olika administrationssätt. Effentora tas som en buccaltablett under tungan eller vid kinden/tandköttet, Actiq är en tablett fastsatt på en pinne som ska strykas mot insidan av kinden. Båda tas upp av slemhinnan.

TillvänjningRisk för tillvänjning föreligger. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av dessa läkemedel.

Hematologi och onkologi

Teva erbjuder flera produkter inom hematologiområdet. Eporatio® (epoetin theta) och Ratiograstim (filgrastim). Läs mer om dessa läkemedel under fliken ”Våra läkemedel”.

TillvänjningEffentora är narkotikaklassat enligt Läkemedelsverkets förteckning IV och V. Vid förskrivning krävs särskild receptblankett och förskrivarkod. Kräver intyg för att medföras inom Schengenområdet. Effentora (fentanyl), Rx, F,  Detta läkemedel är narkotikaklassat enligt Läkemedelsverkets förteckning II. Vid förskrivning krävs särskild receptblankett och förskrivarkod. Kräver intyg för att medföras inom Schengenområdet. Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel. N02AB03. Effentora används för behandling av genombrottssmärta hos vuxna cancerpatienter som redan behandlas med opioider som underhållsbehandling vid långvarigcancersmärta. Buckaltablett 100, 200, 400, 600 och 800 mikrogram. Effentora tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg, www.teva.se. För ytterligare information samt pris se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumé: 2020-07-01.

TillvänjningActiq är narkotikaklassat enligt Läkemedelsverkets förteckning IV och V. Vid förskrivning krävs särskild receptblankett och förskrivarkod. Kräver intyg för att medföras inom Schengenområdet. Actiq (fentanyl), N02AB03, F, Rx,  Detta läkemedel är narkotikaklassat enligt Läkemedelsverkets förteckning II. Vid förskrivning krävs särskild receptblankett och förskrivarkod. Kräver intyg för att medföras inom Schengenområdet. Särskild receptblankett krävs. Komprimerad sugtablett, 200, 400, 600 och 800 mikrogram. Actiq används för behandling av genombrottssmärta hos vuxna cancerpatienter som redan behandlas med opioider som underhållsbehandling vid långvarig cancersmärta. Varningar och försiktighet: Patienter och vårdare måste upplysas om att Actiq innehåller en aktiv substans i en mängd som kan vara livshotande för ett barn. De måste därför förvara alla sugtabletter utom syn- och räckhåll för barn. Patienten skall övervakas noggrant tills en dos som ger adekvat analgesi med acceptabla biverkningar uppnås med användning av en dosenhet per episod av genombrottssmärta. För ytterligare information samt pris se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumé: 2021-09-13. Actiq tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg, www.teva.se

Eporatio® (epoetin theta, rekombinant humant erytropoietin), Rx, F, B03XA01 förfyllda sprutor 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000, 20 000 och 30 000 IE. ATC-kod: B03XA01. Särskild receptblankett krävs. Indikationer: Behandling av symtomatisk anemi associerad med kronisk njursvikt hos vuxna patienter och behandling av symtomatisk anemi hos vuxna cancerpatienter med icke myeloida maligniteter som behandlas med kemoterapi. Kontraindikationer: Okontrollerad hypertoni. Varningar och försiktighet: För att säkerställa effektiv erytropoes ska järnstatus utvärderas för alla patienter före och under behandling. Allvarliga hudbiverkningar såsom Steven-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys, vilka kan vara livshotande eller dödliga, har rapporterats i samband med epoetinbehandling. De allvarligare fallen har observerats vid behandling med långverkande epoetiner. Graviditet: Som en försiktighets­åtgärd bör man undvika användning av Eporatio under graviditet. Amning: Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med Eporatio efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan. Se www.fass.se för fullständig förskrivningsinformation inkl. pris. Datum för översyn av produktresumé 09/2023. Eporatio tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg, www.teva.se

Ratiograstim® (filgrastim) Rx, F, Immunstimulerande medel, kolonistimulerande faktorer. L03AA02. Indikationer: reducerar durationen av neutropeni och incidensen av febril neutropeni hos patienter som behandlats med cytotoxisk kemoterapi. Mobilisering av perifera stamceller (PBPC). Behandling av kongenital, cyklisk eller idiopatisk neutropeni. Persisterande neutropeni hos patienter med avancerad HIV-infektion för att reducera risken för bakteriella infektioner. Varningar och försiktighet: Filgrastim ska inte användas för att öka dosen av cytotoxisk kemoterapi utöver fastställda doseringsanvisningar. Filgrastim bör inte ges till patienter med svår kongenital neutropeni (Kostmans syndrom) med onormal cytogenetik. Se speciell försiktighet hos olika patientgrupper i avsnitt 4.4 i produktresumén. Ratiograstim injektionsvätska/koncentrat till infusionvätska, lösning, förfylld spruta 30 MIE och 48 MIE. Ratiograstim tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg, www.teva.se. För ytterligare information samt pris se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumé, 2021-05.

Senast uppdaterad 10 oktober 2022

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se