Alkohol beroende

Onkologi och transplantation

Inom onkologi gör vi skillnad för patienter med cancer då vi erbjuder ett brett utbud av behandlingar, så kallade Supportive Care-produkter inom onkologi, hematologi, smärta, njurmedicin och transplantation.

Våra behandlingar inom onkologi

Transplantation

Teva erbjuder ett flertal transplantationsprodukter, som är icke utbytbara generika; Ciklosporin Ivax, Ciqorin (ciklosporin), Myfenax och Mykofenolatmofetil Actavis (mykofenolsyra) samt Tacni (takrolimus). Dessa produkter är samtliga immunosupprimerande och tas av patienter som genomgått transplantation.

Genombrottssmärta vid cancer

Ett område där Teva har två orginalprodukter: Effentora (fentanyl) och Actiq (fentanyl). De är båda så kallade Rapid Onset Opioids, men med lite olika administrationssätt. Effentora tas som en buccaltablett under tungan eller vid kinden/tandköttet, Actiq är en tablett fastsatt på en pinne som ska strykas mot insidan av kinden. Båda tas upp av slemhinnan.

TillvänjningRisk för tillvänjning föreligger. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av dessa läkemedel.

Hematologi och onkologi

Teva erbjuder flera produkter inom hematologiområdet. Eporatio® (epoetin theta), Ratiograstim (filgrastim) och Lonquex (lipefilgrastim). Läs mer om dessa läkemedel under fliken ”Våra läkemedel”.

Ciklosporin IVAX (ciklosporin) Rx, F. Immunsuppressiva medel, kalcineurinhämmare. L04AD01. Mjuk kapsel 25 mg, 50 mg, 100 mg. Ciqorin är inducerat för: Preven­tion av transplantatavstötning efter organtransplantation. Behandling av cellmedierad transplantationsavstötning hos patienter som tidigare fått annan immunsup­pressiv behandling. Prevention av transplantatavstötning efter allogen benmärgs- och stamcellstransplantation. Profylax eller behandling av graft-versus-host di­sease (GVHD). För andra indikationer än vid transplantation se www.fass.se. Varningar och försiktighet: Ciklosporin ska endast förskrivas av läkare med erfarenhet av immunsuppressiv behandling och som kan tillhandahålla adekvat uppföljning. Se fass.se för fullständig förskrivarinformation samt pris. Datum för översyn av produktresumé: 2016-02-04. Ciqorin tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 25110 Helsingborg, www.teva.se 

Ciqorin (ciklosporin) Rx, F. Immunsuppressiva medel, kalcineurinhämmare. L04AD01. Mjuk kapsel 10 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg. Ciqorin är inducerat för: Prevention av transplantatavstötning efter organtransplantation. Behandling av cellmedierad transplantationsavstötning hos patienter som tidigare fått annan immunsuppressiv behandling. Prevention av transplantatavstötning efter allogen benmärgs- och stamcellstransplantation. Profylax eller behandling av graft-versus-host disease (GVHD). För andra indikationer än vid transplantation se www.fass.se. Varningar och försiktighet: Ciklosporin ska endast förskrivas av läkare med erfarenhet av immunsuppressiv behandling och som kan tillhandahålla adekvat uppföljning. Se fass.se för fullständig förskrivarinformation samt pris. Informationen är baserad på senast uppdaterad produktresumé 2018-04-09. Ciqorin tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 25110 Helsingborg, www.teva.se.

Myfenax (mykofenolsyra), Rx, Ff. Immunsuppresiva läkemedel, L04AA06, kapslar 250 mg, filmdragerade tabletter 500 mg. Myfenax är indicerat för Profylax mot akut transplantatavstötning efter njur-, hjärt- eller levertransplantation i kombination med ciklosporin och kortikosteroider. Myfenax ska inte ges till fertila kvinnor som inte använder högeffektiva preventivmedel. Myfenax-behandling ska inte påbörjas hos fertila kvinnor utan att resultatet från ett graviditetstest uppvisats för att utesluta oavsiktlig användning under graviditet .Myfenax ska inte användas vid graviditet förutom om det inte finns någon lämplig alternativ behandling för att förebygga transplantatavstötning. Myfenax ska inte ges till kvinnor som ammar. Myfenax ska endast förskrivas av läkare med erfarenhet av immunsuppressiv behandling och som kan tillhandahålla adekvat uppföljning. Se fass.se för fullständig förskrivarinformation samt pris. Datum för översyn av produktresumé: 2018-05-03. Myfenax tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 25110 Helsingborg, www.teva.se

Mykofenolatmofetil Actavis (mykofenolsyra), Rx, F, Immunsuppresiva läkemedel, L04AA06, kapslar 250 mg, filmdragerade tabletter 500 mg. Mykofenolatmofetil Actavis är indicerat för Profylax mot akut transplantatavstötning efter njur-, hjärt- eller levertransplantation i kombination med ciklosporin och kortikosteroider. Mykofenolatmofetil Actavis ska inte ges till fertila kvinnor som inte använder högeffektiva preventivmedel. Mykofenolatmofetil Actavis-behandling ska inte påbörjas hos fertila kvinnor utan att resultatet från ett graviditetstest uppvisats för att utesluta oavsiktlig användning under graviditet . Mykofenolatmofetil Actavis ska inte användas vid graviditet förutom om det inte finns någon lämplig alternativ behandling för att förebygga transplantatavstötning. Mykofenolatmofetil Actavis ska inte ges till kvinnor som ammar. Mykofenolatmofetil Actavis ska endast förskrivas av läkare med erfarenhet av immunsuppressiv behandling och som kan tillhandahålla adekvat uppföljning. Se fass.se för fullständig förskrivarinformation samt pris. Datum för översyn av produktresumé: januari 2015. Myfenax tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 25110 Helsingborg, www.teva.se

Tacni (takrolimus), Rx, F, L04AD02, hårda kapslar 0,5 mg, 1 mg, 5 mg. Tacni är indicerat för Profylax mot transplantatavstötning hos lever-, njur- och hjärttransplantationspatienter. Behandling av transplantatavstötning som är resistent mot behandling med andra immunsuppressiva läkemedel. Regelbundna kontroller skall göras av följande variabler under den tidiga post-operativa perioden: blodtryck, EKG, neurologisk status och synstatus, fasteblodsockernivåer, elektrolyter (speciellt kalium), lever- och njurfunktionstester, hematologiska parametrar, koagulationsvärden samt plasmaproteinbestämningar. Vid kliniskt relevanta avvikelser skall justering av den immunsuppressiva terapin övervägas.Tacni ska endast förskrivas av läkare med erfarenhet av immunsuppressiv behandling och som kan tillhandahålla adekvat uppföljning. Se fass.se för fullständig förskrivarinformation samt pris. Datum för översyn av produktresumé: 2017-11-15.  Tacni tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 25110 Helsingborg, www.teva.

TillvänjningEffentora är narkotikaklassat enligt Läkemedelsverkets förteckning IV och V. Vid förskrivning krävs särskild receptblankett och förskrivarkod. Kräver intyg för att medföras inom Schengenområdet. Effentora (fentanyl), Rx, F,  Detta läkemedel är narkotikaklassat enligt Läkemedelsverkets förteckning II. Vid förskrivning krävs särskild receptblankett och förskrivarkod. Kräver intyg för att medföras inom Schengenområdet. Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel. N02AB03. Effentora används för behandling av genombrottssmärta hos vuxna cancerpatienter som redan behandlas med opioider som underhållsbehandling vid långvarigcancersmärta. Buckaltablett 100, 200, 400, 600 och 800 mikrogram. Effentora tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg, www.teva.se. För ytterligare information samt pris se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumé: maj 2018.

TillvänjningActiq är narkotikaklassat enligt Läkemedelsverkets förteckning IV och V. Vid förskrivning krävs särskild receptblankett och förskrivarkod. Kräver intyg för att medföras inom Schengenområdet. Actiq (fentanyl), N02AB03, F, Rx,  Detta läkemedel är narkotikaklassat enligt Läkemedelsverkets förteckning II. Vid förskrivning krävs särskild receptblankett och förskrivarkod. Kräver intyg för att medföras inom Schengenområdet. Särskild receptblankett krävs. Komprimerad sugtablett, 200, 400, 600 och 800 mikrogram. Actiq används för behandling av genombrottssmärta hos vuxna cancerpatienter som redan behandlas med opioider som underhållsbehandling vid långvarig cancersmärta. Varningar och försiktighet: Patienter och vårdare måste upplysas om att Actiq innehåller en aktiv substans i en mängd som kan vara livshotande för ett barn. De måste därför förvara alla sugtabletter utom syn- och räckhåll för barn. Patienten skall övervakas noggrant tills en dos som ger adekvat analgesi med acceptabla biverkningar uppnås med användning av en dosenhet per episod av genombrottssmärta. För ytterligare information samt pris se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumé: 2018-11-15. Actiq tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg, www.teva.se

Senast uppdaterad 2 maj 2019

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.