Klinisk effekt & säkerhet

Beskrivning av registreringsstudierna

Effekten av AJOVY® utvärderades i två randomiserade, 12 veckors, dubbelblindade och placebokontrollerade fas III‑studier hos vuxna patienter med episodisk migrän och kronisk migrän.  Studiepatienterna hade minst 12 månaders migränhistorik (med och utan aura) enligt diagnoskriterierna i International Classification of Headache Disorders (ICHD‑III).1

Äldre patienter (>70 år), patienter som använde opioider eller barbiturater mer än 4 dagar per månad och patienter med föregående myokardinfarkt, cerebrovaskulärt tillbud och tromboembolisk händelse exkluderades.1

Animerade sammanfattningar av registreringsstudierna

HALO-studien vid kronisk migrän

HALO-studien vid episodisk migrän

Studiedesign

AJOVY® utvärderades i två registreringsstudier, HALO-studierna. Dessa var randomiserade, dubbelblinda, multicenter fas IIl-studier av patienter med episodisk eller kronisk migrän.1,2,3

AJOVY studiedesign

Kronisk migränstudie - HALO CM1,3

Fremanezumab utvärderades vid kronisk migrän i en randomiserad, 12 veckors, placebokontrollerad och dubbelblindad multicenterstudie.1

Studiepopulationen inkluderade vuxna med en migränhistorik med minst 15 eller fler huvudvärksdagar per månad.

Totalt 1 130 patienter (991 kvinnor, 139 män) randomiserades till en av tre grupper:

 • 675 mg fremanezumab som startdos följt av 225 mg fremanezumab en gång per månad (varje månad, n=379)
 • 675 mg fremanezumab var tredje månad (varje kvartal, n=376)
 • placebo (n=375) administrerat som subkutan injektion

Episodisk migränstudie - HALO EM1,2

Effekten av fremanezumab vid episodisk migrän utvärderades i en randomiserad, 12 veckors, placebokontrollerad och dubbelblindad multicenterstudie.1  

Vuxna med en historik av episodisk migrän (färre än 15 huvudvärksdagar per månad) inkluderades i studien.

Totalt 875 patienter (742 kvinnor, 133 män) randomiserades till en av tre grupper:

 • 675 mg fremanezumab var tredje månad (kvartalsvis, n=291),
 • 225 mg fremanezumab en gång per månad (månadsvis, n=290)
 • placebo (n=294) administrerat som subkutan injektion

Inre och yttre faktorer

Effekt och säkerhet för fremanezumab påvisades oavsett ålder, kön, etnicitet, användning av samtidiga förebyggande läkemedel (betablockerare, kalciumkanalblockerare/bensocyklohepten, antidepressiva medel, antikonvulsiva medel), tidigare användning av topiramat eller onabotulinumtoxin A för migrän och överanvändning av akut huvudvärksmedicinering. Tillgängliga data om användning av fremanezumab hos patienter ≥65 år (2 % av patienterna) är begränsade.1

Studieresultat

Möjlighet till fler dagar utan migrän

Profylaktisk behandling med AJOVY® vid kronisk migrän hos vuxna kan ge fler migränfria dagar jämfört med placebo, med mätbar förbättring redan vecka 1.*,1

* p<0,0001

I registreringsstudierna2,3 utvärderades AJOVY® vid både kronisk och episodisk migrän med följande resultat:

Kronisk migrän

Genomsnittlig förändring från baslinjen av genomsnittligt antal huvudvärksdagar per månad med minst måttlig svårighetsgrad (primärt effektmått)1,3

Under 12-veckorsperioden i den kroniska migränstudien såg man en minskning av antalet månatliga huvudvärksdagar med minst måttlig svårighetsgrad redan vecka 1.1,3 (se graf)

Kronisk migrän
LS: least squares; SE: standard error

Medelvärde vid baslinje (genomsnittligt antal huvudvärksdagar per månad med minst måttlig svårighetsgrad): placebo: 13,3, AJOVY varje kvartal: 13,2, AJOVY varje månad: 12,8.1

Patienter med en genomsnittlig baslinje på 12,8 huvudvärkdagar per månad med minst måttlig svårighetsgrad upplevde:

 • 4,6 färre huvudvärkdagar i genomsnitt per månad med månadsdosering (jmf med 2,5 dagar för placebo)1,3*

Patienter med en genomsnittlig baslinje på 13,2 huvudvärkdagar per månad med minst måttlig svårighetsgrad upplevde:

 • 4,3 färre huvudvärkdagar i genomsnitt per månad med kvartalsdosering (jmf med 2,5 dagar för placebo)1,3*
*p<0.0001.1

Episodisk migrän

Genomsnittlig förändring från baslinjen av genomsnittligt antal migrändagar per månad (primärt effektmått)1,2

Under 12-veckorsperioden i den episodiska migränstudien såg man en minskning av antalet månatliga migrändagar redan vecka 1.1,2
(se graf)

Episodisk migrän

LS: least squares; SE: standard error

Medelvärde vid baslinje (genomsnittligt antal migrändagar per månad): placebo: 9,1, AJOVY varje kvartal: 9,2, AJOVY varje månad: 8,9.1

Patienter med en genomsnittlig baslinje på 8,9 migrändagar per månad upplevde:

 • 3,7 färre migrändagar i genomsnitt per månad med månadsdosering (jmf med 2,2 dagar för placebo)1,2†

Patienter med en genomsnittlig baslinje på 9,2 migrändagar per månad upplevde:

 • 3,4 färre migrändagar i genomsnitt per månad med kvartalsdosering (jmf med 2,2 dagar för placebo)1,2†
p<0.0001.1

Effekt under längre tid- HALO LT1,4

För alla patienter med episodisk och kronisk migrän kvarstod effekten upp till ytterligare 12 månader i en open-label långtidsstudie, i vilken patienterna fick 225 mg fremanezumab varje månad eller 675 mg varje kvartal.

 • 79 % av patienterna i långtidsstudien genomförde behandlingsperioden på 12 månader
 • Sammantaget för de två doseringsregimerna observerades en minskning med 6,6 migrändagar per månad efter 15 månader i förhållande till baslinjen i HALO-CM och HALO-EM studierna
 • 61 % av patienterna som avslutade långtidsstudien uppnådde ett svar på minst 50 % reduktion i MMD (antal migrändagar per månad) under studiens sista månad. Ingen säkerhetssignal observerades under den kombinerade behandlingsperioden på 15 månader

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Totalt 2 500 patienter (mer än 1 900 patientår) har behandlats med AJOVY® i registreringsstudier. Fler än 1 400 patienter behandlades under minst 12 månader.1

Vanliga rapporterade biverkningar var lokala reaktioner vid injektionsstället (smärta [24 %], förhårdnad [17 %], hudrodnad [16 %] 
och klåda [2 %]).1

Beskrivning av utvalda biverkningar

Reaktioner vid injektionsstället

De mest frekvent observerade lokala biverkningarna vid injektionsstället var smärta, förhårdnad och hudrodnad (mycket vanliga, ≥1/10). Alla lokala reaktioner vid injektionsstället var övergående och i huvudsak lätta till måttliga i svårighetsgrad.1

Immunogenicitet

I placebokontrollerade studier utvecklade 0,4 % av de patienter (6 av 1 701) som behandlades med fremanezumab antikroppar mot läkemedlet (ADA). Antikroppssvaren hade låg titer. Säkerhet och effekt för fremanezumab påverkades inte av utveckling av ADA.1

Beställning av särtryck

Vill du beställa särtryck av studierna med AJOVY®?

Referenser:

 1. AJOVY® Produktresumé, fass.se
 2. Dodick DW et al. Effect of Fremanezumab Compared With Placebo for Prevention of Episodic Migraine. JAMA 2018; 319(19): 1999-2008
 3. Silberstein et al. Fremanezumab for the Preventive Treatment of Chronic Migraine. N Engl Med 2017; 377(22): 213-2122
 4. Goadsby et al. Long-term safety, tolerability, and efficacy of fremanezumab in migraine: a randomized study, Neurology 2020; DOI: 10.1212/WNL.0000000000010600

AJOVY® (fremanezumab). Rx, (F), ATC- kod N02CD03. Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 225 mg och i förfylld injektions-penna 225 mg. Indikation: AJOVY är avsett som migränprofylax mot migrän hos vuxna som har minst 4 migrändagar per månad. Dosering: 225 mg en gång per månad eller 675 mg var tredje månad. Varningar och försiktighet: Anafylaktiska reaktioner har rapporterats i sällsynta fall. Patienterna ska informeras om symtomen på överkänslighetsreaktioner. Om en allvarlig överkänslighetsreaktion uppstår ska lämplig behandling sättas in och fremanezumab-behandlingen avbrytas. Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av AJOVY under graviditet. Det är okänt om fremanezumab utsöndras i bröstmjölk. Användning av fremanezumab under amning kan övervägas endast om kliniskt behov föreligger. För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se. SPC datum: 11/2023. AJOVY tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg.

Subventioneras endast för patienter med kronisk migrän som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika profylaktiska läkemedelsbehandlingar. Kronisk migrän definieras som minst 15 huvudvärksdagar per månad i mer än 3 månader varav minst 8 dagar per månad ska ha varit med migränhuvudvärk (enligt ICHD-3). Subventioneras endast vid förskrivning av neurolog eller läkare verksam vid neurologklinik eller klinik/enhet specialiserad på behandling av patienter med kronisk migrän.

Senast uppdaterad 23 september 2021

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se