AJOVY®

(fremanezumab)

AJOVY® är en humaniserad monoklonal antikropp (mAb) som binder till kalcitoningenrelaterade peptid (CGRP)-liganden och blockerar dess bindning till receptorn. CGRP är en kärlvidgande neuropeptid som modulerar smärtsignaler och som är kopplad till patofysiologin vid migrän. Genom att binda till CGRP-liganden förhindrar fremanezumab CGRP att verka och den minskade CGRP-aktiviteten förebygger migränattacker.1
Ajovy

Fördelar med AJOVY®

  • AJOVY® är den enda godkända anti-CGRP-behandlingen som erbjuder både kvartals- och månadsvis dosering1
  • AJOVY® kan användas både med eller utan samtidig förebyggande behandling1
  • Hos patienter som svarar adekvat på behandlingen ger AJOVY® signifikant färre migränattacker och färre dagar med huvudvärk jämfört med placebo1
  • Den enda godkända anti-CGRP-behandlingen med två doseringsalternativ; kvartalsvis (225 mg x 3) och månadsvis (225 mg)1
  • Profylaktisk behandling med AJOVY® vid kronisk migrän hos vuxna kan ge fler migränfria dagar jämfört med placebo, med mätbar förbättring redan vecka 1*,1
 * p<0,0001

Referenser:

  1. AJOVY® Produktresumé, fass.se

AJOVY® (fremanezumab). Rx, (F), ATC- kod N02CD03. Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 225 mg och i förfylld injektions-penna 225 mg. Indikation: AJOVY är avsett som migränprofylax mot migrän hos vuxna som har minst 4 migrändagar per månad. Dosering: 225 mg en gång per månad eller 675 mg var tredje månad. Varningar och försiktighet: Anafylaktiska reaktioner har rapporterats i sällsynta fall. Patienterna ska informeras om symtomen på överkänslighetsreaktioner. Om en allvarlig överkänslighetsreaktion uppstår ska lämplig behandling sättas in och fremanezumab-behandlingen avbrytas. Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av AJOVY under graviditet. Det är okänt om fremanezumab utsöndras i bröstmjölk. Användning av fremanezumab under amning kan övervägas endast om kliniskt behov föreligger. För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se. SPC datum: 11/2023. AJOVY tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg.

Subventioneras endast för patienter med kronisk migrän som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika profylaktiska läkemedelsbehandlingar. Kronisk migrän definieras som minst 15 huvudvärksdagar per månad i mer än 3 månader varav minst 8 dagar per månad ska ha varit med migränhuvudvärk (enligt ICHD-3). Subventioneras endast vid förskrivning av neurolog eller läkare verksam vid neurologklinik eller klinik/enhet specialiserad på behandling av patienter med kronisk migrän.

Senast uppdaterad 23 september 2021

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se