Duoresp

DuoResp® Spiromax®

(budesonid/formoterol)

DuoResp Spiromax innehåller en välkänd kombination av ICS/LABA och är godkänd som underhållsbehandling och symptomlindring hos vuxna med astma och KOL.Den intuitiva1,2 inhalatorn Spiromax hanteras med tre enkla steg: öppna, andas, stäng.3

Klicka här för att beställa material rörande DuoResp Spiromax.

Astma

DuoResp Spiromax är indicerat för regelbunden behandling av astma när kombinationsbehandling (inhalationssteroid och långverkande β2-adrenoceptor­agonist) är lämplig för: 

 • patienter som inte uppnår adekvat symtomkontroll med inhalationssteroider och behovsmedicinering med inhalerad kortverkande β2-adrenoceptoragonist.

  eller
 • patienter som redan har adekvat symtomkontroll med både inhalerade kortikosteroider och långverkande β2-adrenoceptoragonister.3

KOL

Symtomatiskbehandling av patienter med KOL med forcerad exspiratorisk volym under 1 sekund (FEV1) < 70 % av förväntat normalvärde (efter bronkdilatation) och tidigare upprepade exacerbationer och som har signifikanta symtom trots regelbunden behandling med långverkande bronkdilaterare.3

Spiromax - en intuitiv inhalator1,2

Redo när locket öppnats:
Klar att inhalera efter ett steg3

DuoResp Spiromax ger konsekvent dosleverans:5†
 • Från första till sista dosen4
 • Vid olika inandningsprofiler (30-90 l/min)5
 • Behöver inte hållas upprätt vid laddning/inhalation4

För bekräftad dosleverans:

Spiromax
Duoresp

 †Dosleverans-studie under simulerade vardagliga förhållanden/situationer med låg, måttlig och hög dos av DuoResp Spiromax. Dosleveransen bestämdes under inhalatorns livslängd. Total levererad dos mättes vid olika inandningshastigheter, efter exponering i låg och hög temperatur eller luftfuktighet (vid enstaka perioder), vid olika lägen och efter att inhalatorn tappats.

Så instruerar du patienten

För utförligare information se produktresumé, fass.se.

Öppna

Öppna skyddslocket
Håll inhalatorn med skyddslocket till munstycket nedåt. Öppna munstycket genom att vika ned locket. Det är helt öppnat när ett klick hörs. När du öppnar locket mäts automatiskt den dos upp som du ska inhalera.

Andas ut
Nu behöver du tömma dina lungor. Andas ut så mycket som det känns bekvämt. Andas inte ut genom inhalatorn!

Inhalera

Inhalera dosen
Placera munstycket mellan tänderna och slut munnen runt munstycket, bit inte i inhalatorns munstycke. Tänk även på att inte blockera luftventilerna med fingrarna. Andas in kraftigt och djupt genom munstycket.

Håll andan
Ta bort inhalatorn från munnen och håll andan i 10 sekunder eller så länge som det känns bekvämt. Andas ut försiktigt – inte genom inhalatorn.

Stäng

När du är klar stänger du skyddslocket
Skölj gärna munnen med vatten efter varje dos. Om du behöver kan munstycket torkas av med papper eller en torr trasa, använt inte vatten.
Duoresp

Så använder du DuoResp Spiromax

Referenser:

 1. Rychlik R, Kreimendahl F. Oral session, 7th IPCRG world congress, Athens 2014.
 2. Płusa T, Bijoś P. Features of an ideal inhaler in testing a new inhaler device, Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med. 2015; Vol 21, No. 1.
 3. Produktresumé DuoResp Spiromax, www.fass.se.
 4. Canonica G, et al. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2015; 28(5): 309-19.
 5. Chrystyn H et al. Int J Pharm. 2015; 491: 268-76.

DuoResp® Spiromax® (budesonid/formoterol) Rx, F. Kombination av inhalationssteroid (budesonid) och långverkande β2-agonist (formoterol) i styrkorna DuoResp Spiromax 160µg/4,5 µg och DuoResp Spiromax 320 µg/9 µg. DuoResp Spiromax är endast avsett för vuxna 18 år och äldre. Indikationsområde vid astma: DuoResp Spiromax är indicerat för regelbunden behandling av astma när kombinationsbehandling (inhalationssteroid och långverkande β2-adrenoceptoragonist) är lämplig för: patienter som inte uppnår adekvat symtomkontroll med inhalationssteroider och behovsmedicinering med inhalerad kortverkande β2-adrenoceptoragonist eller patienter som redan har adekvat symtomkontroll med både inhalerade kortikosteroider och långverkande β2-adrenoceptoragonister. Underhålls- och vidbehovsbehandling endast med DuoResp Spiromax 160 µg/4,5 µg. DuoResp Spiromax är inte avsett för initial astmabehandling. Indikationsområde vid KOL: Symtomatisk behandling av patienter med KOL med FEV< 70 % av förväntat normalvärde (efter bronkdilatation) och tidigare upprepade exacerbationer och som har signifikanta symtom trots regelbunden behandling med långverkande bronkdilaterare. Vid anfallskupering ska en snabbverkande bronkdilaterare användas. Förpackning: Inhalator, pulver. Varningar och försiktighet: Läkare bör vara fortsatt vaksamma när det gäller möjlig utveckling av pneumoni hos KOL-patienter. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. SPC Mars 2020. DuoResp Spiromax tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg. Tel: 042-12 11 00. www.teva.se.

Senast uppdaterad 3 september 2019

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.