Colobreathe

Colobreathe®

(kolistimetatnatrium)

Colobreathe är ett antibakteriellt inhalationsläkemedel indicerad för behandling av kroniska lunginfektioner, orsakade av Pseudomonas aeruginosahos patienter med cystisk fibros (CF) från 6 år och äldre. Inhalationen sker med pulverinhalatorn Turbospin®.1

Klicka här för att beställa material rörande Colobreathe

Behandling vid kronisk P. aeruginosa infektion1-4

Colobreathe pulver för inhalation (DPI) indicerat för behandling av kronisk luftvägsinfektion orsakad av P. aeruginosa hos patienter från 6 år och äldre.1

 • Kolistimetatnatrium, den aktiva komponenten av Colobreathe® är en etablerad behandling för infektioner orsakade av P. aeruginosa.
 • Colobreathe visade sig lika effektivt som nebuliserat tobramycin i en 24 veckors studie, mätt i förbättrad lungfunktion (FEV1).4

En portabel och tillgänglig pulverinhalator1,6

 • En kapsel med 1,6 MIU administreras två gånger dagligen via Turbospin® inhalatorn.1
 • Signifikant fler patienter anger att Colobreathe® är enkel eller mycket enkel att använda jämfört med nebuliserad behandling (p<0,001).4
 • Colobreathe Turbospin inhalatorn är portabel och kräver minimal rengöring.1,4,6

Fortsatt hög känslighet och låg resistens1,4–6,9

 • Efter över 20 år av användning uppvisar kolistin låga nivåer av bakteriell resistens.4,7–9
Colobreathe har en högre grad av lungdeponering jämfört med nebuliserad behandling5
Colobreathe
Anpassad från Su et al. 2014

Så använder du Colobreathe

Referenser:

 1. Colobreathe® produktresume, fass.se.
 2. Littlewood JM et al. Respir Med 2000; 94: 632–640.
 3. Heijerman H et al. Consensus Working Group. J Cyst Fibros2009; 8: 295–315.
 4. Schuster A et al. Thorax 2013; 68: 344–350.
 5. Su S et al. Eur Respir J 2014; 44(Suppl 58): P1975.
 6. Colobreathe® bipacksedel, fass.se.
 7. Pitt TL et al. Thorax 2003; 58: 794–796.
 8. Unal S, Garcia-Rodriguez JA. Diagn Microbio Infect Dis 2005;53:267-271.
 9. Li J et al. Int J Antimicrob Agents 2005; 25(1):11–25.

Colobreathe (kolistimetatnatrium), Rx,F, ATC- kod: J01XB01. Inhalationspulver 125 mg, hård kapsel. Antibakteriellt medel för systemiskt bruk. Indikation: Colobreathe är indicerat för behandling av kroniska lunginfektioner, orsakade av Pseudomonas aeruginosa hos patienter med cystisk fibros (CF) från 6 år och äldre (se avsnitt 5.1). Hänsyn bör tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel. Varningar och försiktighet: Efter varje inhalation av Colobreathe ska munnen sköljas med vatten. Vattnet ska inte sväljas. Bronkospasm eller hosta kan inträffa efter inhalation. Colobreathe ska användas med extrem försiktighet hos patienter med myastenia gravis, eftersom det finns risk för läkemedelsinducerad neuromuskulär blockad. Graviditet/amning: Colobreathe ska inte användas under graviditet och amning. Datum för översyn av produktresumé 2020/10. För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass,se.

Senast uppdaterad 1 juli 2021

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se