CINQAERO®

(reslizumab)

CINQAERO är en humaniserad monoklonal antikropp mot humant interleukin 5 (IL-5) som ger färre eosinofiler i blod och sputum, färre exacerbationer och förbättrad livskvalitet (se effektdata nedan). CINQAERO är den enda anti IL-5 behandlingen som ges via intravenös infusion och har en individanpassad viktbaserad dosering.1

Klicka här för att beställa material rörande CINQAERO.

Indikation

CINQAERO är indicerat som tilläggsterapi till vuxna patienter med svår eosinofil astma som inte kontrolleras adekvat trots höga doser inhalerade kortikosteroider i kombination med ett annat läkemedel för underhållsbehandling.1NT-rådet har gett en rekommendation om användningen av CINQAERO till landstingen.

 Verkningsmekansim

CINQAERO är en humaniserad monoklonal antikropp mot humant interleukin-5 (IL-5). Den aktiva substansen reslizumab binder specifikt till IL-5 och påverkar bindningen av IL-5 till receptorn på eosinofilen. IL-5 är en viktig cytokin som svarar för differentiering, mognad, rekrytering och aktivering av humana eosinofiler. Reslizumab binder humant IL-5 och blockerar dess biologiska funktion, vilket leder tillminskad överlevnad och aktivitet hos eosinofiler.1

Dosering

CINQAERO finns som injektionsflaskor för engångsbruk i styrkan 100 mg/10 ml lösning och 25 mg/2,5 ml lösning, färdig för spädning och administrering.1

Doseringen är viktbaserad enligt doseringstabellen.1

Doseringsschema baserat på injektionsflaskor* för patienter med en kroppsvikt mellan 35 kg och 199 kg
Cinqaero dosering

*Detta doseringsschema är baserat på en högsta dos på 3 mg/kg. 
**Injektionsflaskornas nominella volym (10 ml eller 2,5 ml för respektive injektionsflaska) måste användas. 
***Patienter som väger mer än 188 kg har inte studerats. 

Effekt

Behandling med CINQAERO resulterade i:

  • Minskade eosinofilnivåer i blod jämfört med placebo (p<0,0001).1,2

  • Reduktion av eosinofiler i sputum jämfört med placebo (p<0,0007).1

  • Signifkant reduktion av antalet exacerbationer med 50-59 % jämfört med placebo (p<0,0001).1,2

  • Signifikant förbättrad lungfunktion (FEV1) från vecka 4 till vecka 52 jämfört med placebo (p<0,01).1,2

  • Signifikant förbättrad livskvalitet (AQLQ) från vecka 16 (p<0,05) till vecka 52 jämfört med placebo (p <0,01).1,2

  • Biverkningsprofil som var jämförbar med placebo i de kliniska studierna.2


Signifikant reduktion av exacerbationer vs placebo2
Cinqaero
Anpassad från Castro et al. 2015
Signifikant förbättrad lungfunktion vs placebo2
Förbättring av FEV1 sågs vid vecka 4 och kvarstod till vecka 52.
Cinqaero förbättring
*p<0.05 vs placebo
†p<0.01 vs placebo
Anpassad från Castro et al. 2015

Så använder du CINQAERO

Referenser:

  1. CINQAERO produktresumé, fass.se
  2. Castro et al. Lancet Resp Med. 2015; 3:355-366.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
CINQAERO® (reslizumab) Rx, EF.  Koncentrat till infusionsvätska, lösning (sterilt koncentrat), 10 mg/ml. ATC-kod: R03DX08. Indikation: CINQAERO är indicerat som tilläggsterapi till vuxna patienter med svår eosinofil astma som inte kontrolleras adekvat trots höga doser inhalerade kortikosteroider i kombination med ett annat läkemedel för underhållsbehandling (se avsnitt 5.1 i fass.se). Varningar och försiktighet: Reslizumab ska inte användas för att behandla akuta astmaexacerbationer. Akuta systemiska reaktioner, inklusive anafylaktiska reaktioner, har rapporterats i samband med reslizumab. För fullständig information se www.fass.se. Datum för översyn av SPC November 2019. CINQAERO tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg.

Senast uppdaterad 3 september 2019

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.