Våra läkemedel inom luftvägar

Airomir®

(salbutamol)

Airomir är en kortverkande bronkdilaterare indicerad vid astma och KOL. Den finns i två olika inhalatorer, Autohaler eller vanlig inhalationsspray. Airomir Autohaler är en andningsaktiverad inhalationsspray och kräver därmed ingen koordination vid inandning som vanliga inhalationssprayer.

AeroBec®

(beklometasondipropionat)

AeroBec är ett inflammationshämmande medel indicerat vid bronkialastma. Den finns i två olika styrkor, 50µg eller 100µg, samt två olika inhalatorer, Autohaler eller vanlig inhalationsspray. Aerobec Autohaler är en andningsaktiverad inhalationsspray och kräver därmed ingen koordination vid inandning som vanliga inhalationssprayer.

Braltus®

(tiotropium)

Braltus är en bronkdilaterande inhalationsbehandling som är indicerad som underhållsbehandling för lindring av symptom hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Tiotropium är ett beprövat antikolinergikum som  förbättrar lungfunktionen (FEV1 och FVC) och minskar risken för exacerbationer jämfört med placebo.

CINQAERO®

(reslizumab)

CINQAERO är en humaniserad monoklonal antikropp mot humant interleukin 5 (IL-5) som ger färre eosinofiler i blod och sputum, färre exacerbationer och förbättrad livskvalitet (p<0,05). För detaljerad effektdata klicka här. CINQAERO är den enda anti IL-5 behandlingen som ges via intravenös infusion och har en individanpassad viktbaserad dosering.

DuoResp® Spiromax®

(budesonid/formoterol)

DuoResp Spiromax innehåller en välkänd kombination av ICS/LABA och är godkänd som underhållsbehandling och symptomlindring hos vuxna med astma och KOL. Den intuitiva inhalatorn Spiromax hanteras med tre enkla steg: öppna, andas, stäng.

Colineb®

(kolistimetatnatrium)

Colineb är inhalerbart kolistimetatnatrium avsett för administrering genom nebulisering med hjälp av lämplig nebulisator. Colineb indikeras för behandling av vuxna och barn med kroniska lunginfektioner orsakade av Pseudomonas aeruginosa hos patienter med cystisk fibros. Colineb finns i två styrkor, 1 miljon IE och 2 miljoner IE, där styrkan 1 miljon IE ingår i utbytbarhetssystemet.

Nebusal

Nebusal används för sekretevakuering vid cystisk fibros och innehåller hypertont koksalt 7% för nebulisering. 

Nebusal är en CE-märkt medicinteknisk produkt. 

Etrilect®

(bromhexin + efedrin)

Ett generiskt alternativ till Mollipect® med en mild smak av mentol. Etrilect® kan användas från sex månaders ålder vid hosta med segt slem och samtidigt behov av bronkvidgande effekt. 

Airomir® (salbutamol) inhalationsspray 0,1 mg/dos. Rx, F. ATC-kod: R03AC02. Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, selektiva beta-2-stimulerande medel. Indikation: För symtomlindring av bronkkonstriktion vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Airomir är indicerat för vuxna, ungdomar och barn. För barn under 4 år, se avsnitt 4.2 och 5.1. Varningar och begränsningar: Behandling av astma följer normalt ett stegvis avpassat program och patientens terapisvar skall följas kliniskt och med lungfunktionsprov. Airomir skall ges med försiktighet till patienter med svårare hjärt-kärlsjukdom, okontrollerad hypertyreos eller obehandlad hypokalemi. Graviditet/Amning:  Salbutamol ska användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt. Beslutet om att fortsätta/avbryta amning respektive behandling med salbutamol bör tas baserat på fördelarna med amning för barnet respektive behandling med salbutamol för kvinnan. SPC Juni 2020.  För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se 

Airomir® Autohaler® (salbutamol) inandningsstyrd inhalationsspray 0,1 mg/dos, Rx, F. ATC-kod: R03AC02. Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, selektiva beta-2-stimulerande medel. Indikation: Symtomlindring av bronkkonstriktion vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) hos vuxna och barn från 4 år. Varningar och begränsningar: Behandling av astma följer normalt ett stegvis avpassat program och patientens terapisvar skall följas kliniskt och med lungfunktionsprov. Airomir Autohaler skall ges med försiktighet till patienter med svårare hjärtkärlsjukdom, okontrollerad hypertyreos eller obehandlad hypokalemi. Graviditet/Amning: Salbutamol ska användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt. Besultet om att fortsätta/avbryta amning respektive behandling med salbutamol bör tas baserat på fördelerna med amning för barnet respektive behandling med salbutamol för kvinnan. SPC Juni 2020.  För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. 

Braltus® (tiotropiumbromid) Rx. F, antikolinergikum, 10 mikrogram/dos inhalationspulver i hård kapsel. Braltus är indicerat som en bronkdilaterande underhållsbehandling för lindring av symtom hos patienter (vuxna från 18 år) med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Varningar och försiktighet: Kapslarna är avsedda för inhalation och får inte sväljas. Tiotropiumbromid är en bronkdilaterare för underhållsbehandling en gång per dygn. Tiotropium ska inte användas för initial behandling vid akuta episoder av bronkospasm, d.v.s. som en vid- behovsbehandling. Tiotropium ska användas med försiktighet hos patienter med trångvinkelglaukom, prostatahyperplasi eller blåshalsförträngning (se avsnitt 4.8). För fullständig förskrivarinformation och pris se fass.se. SPC Feb 2021. Braltus tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg. Tel: 042-12 11 00. www.teva.se.

DuoResp® Spiromax® (budesonid/formoterol) Rx, F. Kombination av inhalationssteroid (budesonid) och långverkande β2-agonist (formoterol) i styrkorna DuoResp Spiromax 160μg/4,5 μg och DuoResp Spiromax 320 μg/9 μg. Indikationsområde vid astma: DuoResp Spiromax är indicerat för regelbunden behandling av astma hos vuxna och ungdomar (12 år och äldre) när kombinationsbehandling (inhalationssteroid och långverkande β2-adrenoceptoragonist) är lämplig för: patienter som inte uppnår adekvat symtomkontroll med inhalationssteroider och behovsmedicinering med inhalerad kortverkande β2-adrenoceptoragonist eller patienter som redan har adekvat symtomkontroll med både inhalerade kortikosteroider och långverkande β2-adrenoceptoragonister. Underhålls- och vidbehovsbehandling endast med DuoResp Spiromax 160 μg/4,5 μg. DuoResp Spiromax är inte avsett för initial astmabehandling. Indikationsområde vid KOL: DuoResp Spiromax är indicerat för vuxna som är 18 år eller äldre för symtomatisk behandling av patienter med KOL med FEV1 < 70 % av förväntat normalvärde (efter bronkdilatation) och tidigare upprepade exacerbationer och som har signifikanta symtom trots regelbunden behandling med långverkande bronkdilaterare. Vid anfallskupering ska en snabbverkande bronkdilaterare användas. Förpackning: Inhalator, pulver. Varningar och försiktighet: Läkare bör vara fortsatt vaksamma när det gäller möjlig utveckling av pneumoni hos KOL-patienter. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. SPC 2021–05.

Colineb® (kolistimetatnatrium) Rx, F, ATC kod:J01XB01. Pulver till lösning för nebulisator. Indikation: Behandling av vuxna och barn med kroniska lunginfektioner orsakade av Pseudomonas aeruginosa hos patienter med cystisk fibros. Kontraindikationer: Överkänslighet mot kolistimetatnatrium, kolistinsulfat eller andra polymyxiner. Varningar och begränsningar: Colineb ska användas med extrem försiktighet till patienter med myasthenia gravis. Nebulisering av kolistimetatnatrium kan framkalla hosta eller bronkospasm. Graviditet och amning: Colineb bör endast ges om nyttan överväger eventuella risker. Förpackningar: 1 miljon IE: glasflaskor om 10 ml med röda snäpplock, 2 miljoner IE: glasflaskor om 10 ml med lila snäpplock. För fullständig information och pris, se www.fass.se. SPC Juli 2017. Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg, 042-121100, info@teva.se.

AeroBec® (beklometasondipropionat) 50 mikrogram/dos resp 100 mikrogram/dos inhalationsspray, lösning. Rx, F. ATC-kod: R03BA01. Indikation: Bronkialastma. Varningar och begränsningar: Aerobec har ingen effekt på akuta besvär utan skall ges som långsiktig profylaktisk behandling. Full effekt av AeroBec kan förväntas först efter ca 10 dagars regelbunden användning. Patienten bör påminnas om att dagligen ta sin underhållsdos av AeroBec enligt läkarens ordination, även vid symtomfrihet. Systemiska effekter kan inträffa vid inhalationsbehandling med alla inhalerade kortikosteroider, särskilt efter höga doser under långa perioder.Vid behandling av gravida kvinnor med AeroBec ska alltid lägsta effektiva dos eftersträvas samtidigt som risken med försämrat astmatillstånd måste beaktas. SPC Aug 2020. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Aerobec tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg. Tel: 042-12 11 00. www.teva.se.

AeroBec® Autohaler® (beklometasondipropionat) 50 mikrogram/dos resp 100 mikrogram/dos inhalationsspray, lösning. Rx, F. ATC-kod: R03BA01. Indikation: Bronkialastma. Varningar och begränsningar: AeroBec Autohaler har ingen effekt på akuta besvär utan skall ges som långsiktig profylaktisk behandling. Full effekt av AeroBec Autohaler kan förväntas först efter ca 10 dagars regelbunden användning. Patienten bör påminnas om att dagligen ta sin underhållsdos av AeroBec Autohaler enligt läkarens ordination, även vid symtomfrihet. Systemiska effekter kan inträffa vid inhalationsbehandling med alla inhalerade kortikosteroider, särskilt efter höga doser under långa perioder. Vid behandling av gravida kvinnor med AeroBec Autohaler ska alltid lägsta effektiva dos eftersträvas samtidigt som risken med försämrat astmatillstånd måste beaktas. SPC Aug 2020. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Aerobec Autohaler tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg. Tel: 042-12 11 00. www.teva.se.

CINQAERO® (reslizumab) Rx, EF. Koncentrat till infusionsvätska, lösning (sterilt koncentrat), 10 mg/ml. ATC-kod: R03DX08.
Indikation: CINQAERO är indicerat som tilläggsterapi till vuxna patienter med svår eosinofil astma som inte kontrolleras adekvat trots höga doser inhalerade kortikosteroider i kombination med ett annat läkemedel för underhållsbehandling (se avsnitt 5.1 i fass.se).
Varningar och försiktighet: CINQAERO ska förskrivas av läkare med erfarenhet av diagnos och behandling av ovan nämnda indikation Reslizumab ska inte användas för att behandla akuta astmaexacerbationer. Akuta systemiska reaktioner, inklusive anafylaktiska reaktioner, har rapporterats i samband med reslizumab. Patienterna ska uppmanas att söka läkare om astman förblir okontrollerad eller försämras efter påbörjad behandling. Graviditet och amning: Som en försiktighetsåtgärd bör användning av CINQAERO under graviditet undvikas. Reslizumab har en lång halveringstid (se avsnitt 5.2). Detta bör beaktas .Det är okänt om reslizumab utsöndras i bröstmjölk.
För fullständig information se www.fass.se. Datum för översyn av SPC Juni 2021. CINQAERO tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg. Tel: 042-12 11 00. www.teva.se.

Etrilect (bromhexin + efedrin), Rx, EF, ATC- kod: R05CB10 0,5 mg/ml + 1 mg/ml oral lösning. Indikation: Hosta med segt slem och samtidigt behov av bronkvidgande effekt. Varningar och försiktighet: Försiktighet rekommenderas vid behandling av patienter med hjärtkärlsjukdom, hypertoni, hypertyreos, prostatahypertrofi, glaukom med trång kammarvinkel, diabetes mellitus och vid ulcus ventriculi. Ingående beståndsdel bromhexin kan vid hemoptys medföra att fribrinproppar avstöts och att en ny blödning kan uppstå. Svåra hudreaktioner såsom erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys och akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP) i samband med administrering av bromhexin har rapporterats. Viss risk för utveckling av beroende föreligger vid höga doser och långvarigt bruk. Graviditet och amning: Iakttag normal försiktighet vid användning under graviditet, speciellt under den första trimestern. Undvik under amning. För fullständig förskrivarinformation, se fass.se. Datum för översyn av produktresumé: 220311. Etrilect tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 25110 Helsingborg, www.teva.se Kan förskrivas till barn från 6 månaders ålder.

Senast uppdaterad 27 maj 2024

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se