Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården. Nej, jag är inte vårdpersonal

Informationen på denna sida är ämnad för vårdpersonal

Gruppering av läkemedel för bruk före och under graviditet

För att underlätta bedömningen vid förskrivning av läkemedel till fertila och gravida kvinnor innehåller flertalet läkemedels­texter i Fass sedan 1978 ett speciellt avsnitt som behandlar graviditet och amning1. Under rubriken Graviditet har läkemedlen placerats i någon av följande kategorier: A, B:1, B:2, B:3, C eller D. Inplacering i A, B, C och D är baserad på information som är bedömd att vara relevant vid klinisk användning på människa i rekommenderade terapeutiska doser.

Kategorin B utgörs av läkemedel där det föreligger liten erfarenhet av behandling av gravida kvinnor och resultat från reproduktions­toxikologiska studier på djur avgör inplacering i B:1, B:2 eller B:3. Siffrorna baseras på värdering av resultaten i de djur­experimentella studierna.

Om den kliniska användningen inte gett några hållpunkter för skadliga effekter på människa placeras läkemedlet i kategori A eller B.

För kategorierna C och D anges oftast i läkemedels­texterna vilka skadliga effekter hos människa som har iakttagits eller kan tänkas uppkomma under olika stadier av graviditeten (tidigt eller sent stadium eller i anslutning till förlossningen).

Nedan visas en översikt med de olika graviditetskategorierna för de registrerade och godkända MS-läkemedlen.

Kategori
Läkemedel med MS-indikation
Sammanfattning av kategori
A
Kan förmodas ha intagits av ett betydande antal gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder utan att man hittills noterat någon form av säkerställd störning i reproduktionsprocessen
B:1
GLATIRAMERACETAT2
Reproduktionstoxikologiska studier på djur har ej givit hållpunkter för ökad uppkomst av fosterskador
B:2
Reproduktionstoxikologiska studier på djur är bristfälliga eller saknas men tillgängliga data ger ej hållpunkter för ökad uppkomst av fosterskador eller andra skadliga effekter på reproduktionsprocessen
B:3
INTERFERON BETA -1A4
Studier på djur har givit hållpunkter för ökad uppkomst av fosterskador
DIMETYLFUMARAT6
NATALIZUMAB7
ALEMTUZUMAB8
C
Läkemedel som hos människa genom sina farmakologiska effekter förmodas kunna medföra risk för fostret och/eller det nyfödda barnet utan att vara direkt missbildnings­framkallande
D
INTERFERON BETA -1B5
Läkemedel som hos människa givit eller kan förmodas ge upphov till ökad frekvens av fostermissbildningar eller andra former av bestående men
TERIFLUNOMID9
FINGOLIMOD10

 

Referenser

1. www.fass.se /Graviditet och amning
2-10. Kategoriseringar i preparatens produktresuméer:                                                                                                                                                                                         2. Copaxone  4. Avonex, Plegridy, Rebif  5. Betaferon, Extavia  6. Tecfidera  7. Tysabri
8. Lemtrada  9. Aubagio  10. Gilenya