Våra läkemedel inom epilepsi

Levetiracetam Actavis

För behandling av epileptiska anfall hos vuxna och ungdomar från 16 år. Levetiracetam Actavis har indikationen tilläggsbehandling:

  • vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos vuxna, ungdomar, barn och spädbarn från 1 månads ålder med epilepsi.
  • vid myokloniska anfall hos vuxna och ungdomar från 12 år med juvenil myoklonisk epilepsi.
  • vid primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall hos vuxna och ungdomar från 12 år med idiopatisk generaliserad epilepsi.

Lamotrigin Actavis

Lamotrigin används som tilläggsbehandling eller som monoterapi för såväl partiella som generaliserade anfall.

Även som monoterapi av typiska absenser.

Lamotrigin Actavis används även vid behandling av vuxna med bipolär sjukdom.

- Prevention av depressiva episoder hos patienter med bipolär sjukdom.

Topiramat Actavis

Ett antiepileptiskt läkemedel med huvudsaklig effekt via förlångsamning av actionspotentialen, och troligen en tillståndsberoende blockering av natriumkanaler. Används som monoterapi till vuxna, ungdomar och barn över 6 år med partiella anfall med eller utan sekundär generalisering eller primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall.

Tilläggsbehandling till barn från 2 års ålder, ungdomar och vuxna med partiella anfall med eller utan sekundär generalisering eller primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall och för behandling av anfall i samband med Lennox-Gastauts syndrom.

Initialt låg dos som titreras till effekt.

Gabapentin Actavis

Gabapentin används som tilläggsläkemedel till patienter med partiella och eller sekundära generaliserade anfall, Gabapentin normaliserar frisättningen av exitatoriska transmittorsubstanser via bindning till alpha(2)delta receptorn.

Gabapentin är indicerat som behandling av perifer neuropatisk smärta som smärtsam diabetesneuropati och postherpetisk neuralgi hos vuxna.

Levetiracetam Actavis Group: Rx F filmdragerad tablett 250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg och oral lösning 100mg/ml 300 ml. ATC: N03AX14. Levetiracetam Actavis och Levetiracetam Actavis Group är indicerat som monoterapi vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos patienter från 16 år med nydiagnostiserad epilepsi. Levetiracetam Actavis är indicerat som tilläggsbehandling vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos vuxna, barn och spädbarn från 1 månads ålder med epilepsi, vid myokloniska anfall hos vuxna och ungdomar från 12 år med juvenil myoklonisk epilepsi, vid primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall hos vuxna och ungdomar från 12 år med idiopatisk generaliserad epilepsi. Försiktighet vid nedsatt njurfunktion. Det föreligger en liten ökad risk för suicidtankar. Informationen är baserad på senast uppdaterad produktresumé 2021-05-21. För ytterligare information och aktuellt pris se www.fass.se. Levetiracetam tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 25110 Helsingborg, www.teva.se.

Topiramat Actavis: Rx F filmdragerad tablett 25 mg, 50 mg, 100 mg och 200 mg. Monoterapi till vuxna, ungdomar och barn över 6 år med partiella anfall med eller utan sekundär generalisering eller primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall. Tilläggsbehandling till barn från 2 års ålder, ungdomar och vuxna med partiella anfall med eller utan sekundär generalisering eller primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall och för behandling av anfall i samband med Lennox-Gastauts syndrom. Topiramat är indicerat hos vuxna som profylax av migränhuvudvärk efter noggrann utvärdering av möjliga alternativa behandlingsmetoder. Topiramat är inte avsett för akut behandling. Liten ökad risk för suicidalbeteende, försiktighet till patienter med nedsatt njur-, leverfunktion. Innehåller lecitin. ATC: N03AX11. För ytterligare information och aktuellt pris vänligen se www.fass.se. Informationen är baserad på produktresumé daterad 2020-11-20.

Lamotrigin Actavis: Rx F. Tablett, 25 mg, 50 mg, 100 mg och 200 mg och dispergerbar tablett, 5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg och 200 mg. Indikation: Epilepsi: Vuxna och ungdomar från 13 år: Tilläggsbehandling eller monoterapi av partiella och generaliserade anfall inklusive tonisk-kloniska anfall. Anfall i samband med Lennox-Gastaut syndrom. Barn och ungdomar från 2–12 år: Tilläggsbehandling av partiella och generaliserade anfall inklusive toniskkloniska anfall och anfall i samband med Lennox-Gastaut syndrom. Monoterapi av typiska absenser. Bipolär sjukdom: Vuxna från 18 år: Prevention av depressiva episoder hos patient med bipolär sjukdom, typ I, vilka upplever övervägande depressiva episoder. Lamotrigin är inte indicerat för akut behandling av maniska och depressiva tillstånd. Varningar och försiktighet: Suicidtankar och självmordsbeteende har rapporterats hos patienter som behandlas med antiepileptika för flera indikationer. Hemofagocyterande lymfohistiocytos, HLH: Patienter ska informeras om symptom som förknippas med HLH och ska uppmanas att omedelbart kontakta läkare om de får sådana symptom under behandling med lamotrigin. Utvärdera omedelbart patienter som utvecklar dessa tecken och symptom och överväg HLH-diagnos. Lamotrigin ska sättas ut omedelbart om inte en alternativ etiologi kan fastställas. EKG av Brugadatyp: Användning av lamotrigin måste noga övervägas för patienter med Brugadas syndrom. Var uppmärksam på hudreaktioner som kan vara tecken på allvarlig överkänslighetsreaktion. ATC: N03AX09. Datum för översyn av produktresumé: 2021-04-13. För mer information och aktuellt pris se www.fass.se

Gabapentin Actavis: Rx, F hård kapsel 100 mg, 300 mg och 400 mg. Gabapentin är indicerat som tilläggsbehandling vid partiella anfall, med eller utan sekundär generalisering hos vuxna och barn från 6 års ålder. Gabapentin är indicerat som monoterapi vid partiella anfall, med eller utan sekundär generalisering, hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder. Gabapentin är indicerat som behandling av perifer neuropatisk smärta som smärtsam diabetesneuropati och postherpetisk neuralgi hos vuxna. Liten ökad risk för suicidalbeteende, viktigt att notera tecken på överkänslighet som kan vara livshotande, så som feber eller lymfadenopati (Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms). ATC: N03AX12. För ytterligare information och aktuellt pris vänligen se www.fass.se. Informationen är baserad på senast uppdaterad produktresumé 2019-06-17.

Senast uppdaterad 20 januari 2021

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se